Số điện thoại [Châu Á]:
Số Fax [Châu Á]:
Số Điện Thoại [Châu Âu]:
Số Fax [Châu Âu]: